Pokyny pre autorov

Jazyk

Príspevky môžu byť napísané v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, španielskom, talianskom, maďarskom a poľskom jazyku.

Formát súboru

Microsoft Word 2007/2010/2013 – *.DOCX

Open office – *.ODT

Rozsah príspevku:

 • Vedecká štúdia (odporúčaný rozsah do 36 000 znakov vrátane medzier).
 • Obsahuje pôvodné alebo syntetizujúce výsledky výskumu autora.
 • Materiály (odporúčaný rozsah do 4 000 znakov).
 • Recenzia (odporúčaný rozsah do 5 000 znakov).

Formátovanie

Písmo:

Palatino Linotype, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.

Odseky:

Prvý odsek každej kapitoly, resp. podkapitoly ponechať neodsadený, na začiatku každého ďalšieho odseku alebo logického celku odsadenie 1,5 cm.

Zarovnanie:

Do bloku.

Záhlavie a kľúčové slová:

NÁZOV PRÍSPEVKU (kapitálky, bold, veľkosť 14, centrované, riadkovanie 1,5).

Vynechaťriadok(1,5).

Meno autora (bold, veľkosť 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1).

Vynechaťriadok(1).

e-mail

vynechaťriadok(1,5)

text…

O REFLEXIITEÓRIEPREKLADUODBORNÝCHTEXTOV NA SLOVENSKU

Vladimír Biloveský

vladimir.bilovesky@umb.sk

4 – 7 kľúčových slov v anglickom jazyku, abstrakt v anglickom jazyku (max. 150 slov), ktorý musí obsahovať účel (cieľ) výskumu, zvolené metódy a hlavné výsledky a závery príspevku.

Text príspevku:

Palatino Linotype, veľkosť 12, riadkovanie 1,5; zarovnané okraje, ľavý a pravý okraj 3 cm, horný a dolný okraj 2,5 cm, text členiť na odseky, kapitoly, resp. podkapitoly, za kapitolami a podkapitolami vynechávať riadok, strany nečíslovať. 

Text príspevku

 • Zoznam použitej literatúry 
 • Ak bol výskum podporený v rámci grantovej úlohy, identifikačné údaje je potrebné uviesť na konci rukopisu.

Poznámky:

 • Možno používať poznámky pod čiarou.
  • V prípade indexového čísla na konci vety ho udávajte za bodkou.
  • z analýzy a syntéz.1 / Terapeutické indikácie¹, Ak ide o citáciu v úvodzovkách, index za úvodzovkami: „Železo sa kuje, kým je horúce.“1
  • Úvodzovky vo vnútri iného citátu:
  • „Vravím vám ,Vodu káže, víno pije je!‘, priatelia.“
 • Cudzie ženské mená prechyľovať iba v texte, odkaz v zátvorke a v bibliografii zostáva v neprechýlenom tvare, napr. Reichsová píše o tom, že… (Reichs, 2013, s. 7). 
  • REICHS, K. 2010. Virals. New York : The Random House Group Limited, 2010, 325 s. ISBN 9781446440919.

Analyzované príklady v texte uvádzať kurzívou a konkrétne časti zvýrazňovať boldom, nepoužívať podčiarkovanie.

Transliterácia mien:

Ak meno autora a názov dielo nie sú v latinke, odporúčame tieto bibliografické údaje transliterovať:

 • NEKRYLOVA, A. – ŠANGINA, I. 2015. Russkije prazdniki. Sankt Peterburg : Azbuka-Attikus, 2015. 1020 s. ISBN 978-5-389-11816-4.

Bibliografia

Literatúra:

 • Palatino Linotype, veľkosť 12, riadkovanie 1, zarovnané okraje), vynechaťriadok(1).
 • Zoznam literatúry uvádzať v abecednom poradí, prosíme nečíslovať.
 • Oddeľovať “Elektronické zdroje“.

Príklady citovania z rôznych typov zdrojov

Knižná:

BASNNETT, S. 2002. Translation Studies (third edition). Routledge, London and New York. 2002, 176 s. ISBN 0-203-44079-X .

BÄRTSCH, A. 2009. Schweizer Feste und Bräuche – Volksfestkultur im Jahreslauf. 2009, 292 s. ISBN: 9783859280779.

HRDLIČKA, M. 2003. Literární překlad a komunikace. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 152 s. ISBN 80-86642-13-5.

RAKŠÁNYIOVÁ, J. 2005. Preklad ako interkultúrna komunikácia. Bratislava: Ana Press, 2005, 71 s. ISBN: 80-89137-09-1.

SZYMANDERSKA, H. 2003. Polskie tradycje świąteczne. Warszawa: Świat Książki, 2003, 336 s. ISBN 83-7391-309-2.

VILIKOVSKÝ, J. 1984. Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984, 240 s.

Časopisecká:

VILIKOVSKÝ, J. 1980. Preklad jazykovej špecifiky. In: Revue svetovej literatúry, 16, 1980, č. 6, s. 170 – 176.

OCHMAN, K. 2013. Translation Criticism In: Ancient Rome. Aulus Gellius, Attic Nights Przekładaniec. In: A Journal of Literary Translation Special Issue (2013): 71– 86 Special Issue (2013): s. 7186.

PLOTNIKOVA, A. A. 2012. Slovackaja narodnaja tradicija v etnolingvističeskom aspekte (karpato-balkanskie issledovanija). In: Slavica Slovaca, roč. 47, (2012), č. 2, s. 97 – 103.

LIAŠUK, V. 2001. Obrazno-stilističeskije osobennosti belorusskich i slovackich skazok. Problemy prerevoda. In: Slavica Slovaca, roč. 36, (2001), č. 1, s. 13 – 22.

ZAMBOR, J. 1987. Kritika básnického prekladu dnes. In: Romboid, roč. XXII, č. 9, 1987, s. 15 – 20. 

Štúdie v zborníku:

DOLNÍK, J. 2007. Jazykoveda a prekladateľ. In: Translatológia a jej súvislosti 2: The Translation Studies and its Contexts 2. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2007, s. 10 – 26.

VILIKOVSKÝ, J. 2001. Slovenské preklady Poeovho Havrana. In: Preklad a tlmočenie 3. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie v dňoch 20. a 21. júna 2001 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2001, s. 12 – 40.

Slovníky:

DORUĽA, J. [et al.], 2003. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : Veda, 2003, 985 s. ISBN 80-224-0750-X

Pozn.: Ako prvý údaj sa uvádza meno editora, ak má primárnu zodpovednosť za zostavenie diela. Pri viacerých zostavovateľoch meno prvého na titulnom liste.
Pozn.: Osoby, ktoré majú sekundárnu zodpovednosť (napr. vedeckí redaktori, editori, prekladatelia…) sa uvádzajú za názvom.

Elektronické zdroje:

KEHOE, M. – PITKOW, E. 1996. Surveying the Territory: GVU’s Five WWW User Surveys. In: The World Wide Web Journal, Vol. 1, no. 3, 1996, pp. 77 – 84. [cit. 2011-09-14] URL: <http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/papers/w3j.html>.

KRIŠTOFIČOVÁ, E. – JURČACKOVÁ, Z. 1999. Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy. [CD-Rom]. Bratislava : Stimul, 1999. ISBN 80-88982-12-X.

Kontakt a termín uzávierky

Príspevky prosíme zaslať na mailovú adresu: casopis@kritikaprekladu.sk a zároveň na vinczeova@kritikaprekladu.sk

Termín uzávierky prijímania príspevkov do prvého čísla v roku je vždy do 1. novembra a do druhého čísla do 1. júla príslušného kalendárneho roku. Odoslaním príspevku autor súhlasí s jeho publikovaním v online verzii, ktorá je prístupná zdarma na stránke časopisu. Každý príspevok prechádza posudzovacou fázou zo strany redaktorov časopisu.