Recenzné konanie

1. Zber príspevkov (júl, november), spolu s príspevkom je potrebné zaslať sken Licenčnej zmluvyVyhlásenie o autorstve. Oba dokumenty musia byť podpísané.

2. Odstránenie identifikačných údajov z príspevkov.

3. Pridelenie identifikačného čísla príspevkom.

4. Kontrola formálnej štruktúry príspevkov. Redakčná rada preverí, či príspevky obsahujú   

    abstrakt a kľúčové slová v angličtine a v jazyku príspevku, zoznam literatúry a rozsah      

    príspevku.

5. Čítanie abstraktov a posúdenie, či príspevky zodpovedajú zameraniu časopisu.

6. Triedenie príspevkov na dve skupiny:

            a) vhodné na recenzovanie (vyhovujúca formálna štruktúra a súlad článku so    

                zameraním časopisu);

            b) nevhodné na recenzovanie (nevyhovujúca formálna štruktúra, nesúlad príspevku so  

                zameraním časopisu).

7. Vyhľadanie recenzentov.

8. Odoslanie anonymných príspevkov recenzentom.

9. Recenzovanie príspevkov.

10. Triedenie príspevkov podľa výsledkov recenzie na kladné – uverejniť a záporné –  

      neuverejniť.

11. Autorské korektúry kladných príspevkov podľa pripomienok recenzenta.

12. Redaktorské korektúry príspevkov do časopisu.

13. Deanonymizácia príspevku.

14. Zaslanie príspevkom s kladným výsledkom recenzenta členom vedeckej  rady časopisu na   

       opätovné posúdenie.

15. O uverejnení príspevku v časopise rozhoduje recenzent, redakčná a vedecká rada   

     časopisu.

16. Publikovanie príspevku v časopise.