Zameranie časopisu

Keď časopis Kritika prekladu vznikol, na Slovensku neexistoval časopis zameraný na kritiku prekladu. Jeho cieľom bolo zaplniť  biele miesto na slovenskej prekladateľskej scéne. Časopis už od roku 2013 ponúka priestor na publikovanie výskumov a postrehov v oblasti kritiky prekladu odborných, umeleckých, ale aj audiovizuálnych textov účastníkom prekladateľského procesu a všetkým, ktorým kvalita prekladu na Slovensku nie je ľahostajná. Cieľom časopisu je upriamiť väčšiu pozornosť na otázky kvality prekladu, prispieť k zlepšeniu spoločenskej viditeľnosti prekladateľa a statusu prekladateľského povolania. Chceme iniciovať širokú diskusiu o preklade, jeho kvalite a podmienkach, v ktorých vzniká, bez toho, aby sa kritika prekladu obmedzovala iba na negatívne stránky prekladateľského procesu.

Tematické zameranie časopisu

Štúdie

Rubrika je venovaná:

 • oblasť kritiky prekladu (odborných, umeleckých a audiovizuálnych textov),
 • objektívnosť kritiky prekladu a jej  ne/akceptácia tvorcom prekladu,
 • teoretické úvahy o kritike prekladu,
 • spoločenské podmienky pre vznik kvalitných prekladov,
 • dejiny prekladu 
 • postavenie prekladateľa v spoločnosti 
 • (ne)viditeľnosť prekladateľa 
 • prezentácia výsledkov študentských literárnych i prekladových súťaží.

Materiály

Rubrika je venovaná:

 • správam z vedeckých i vzdelávacích translatologických podujatí 
 • materiálovým statiam (dejiny prekladu, lexikografia a pod.). 

Recenzie

Rubrika je venovaná:

 • recenziám vedeckých statí, odborných článkov, projektových štúdií, publikácií a monografií translatologického charakteru.