Vedecká rada časopisu

Predseda vedeckej rady

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistky, Filozofickej fakulty  UMB v Banskej Bystrici

Členovia a členky vedeckej rady

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

PhDr. Miroslava Gavurová, PhD.
Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Filozofickej fakulty PU v Prešove

prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre

PhDr. Anita Huťková, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Katedra ruského jazyka a literatúry, Filozofickej fakulty UK v Bratislave

PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.