Kritika prekladu 2020 v. 1/2

Vydanie: 1/2

ISSN: 1339-3405

Počet strán: 119

Stratený faustovský preklad baróna Antona II. Radvanského a indície o jeho poetike

Autor: Ján Čakanek
Abstrakt: The article is concerned with a topic translation studies have been essentially ignoring – ex-ante translation criticism, or antecriticism, i.e. criticism that attempts to analyse and evaluate a translation without corpus delicti, or using only clues offered by translations by the same translator and other sources. In our case, the assumed translation is J. W. Goethe’s »Faust I« translated by baron Anton II. Radvanský; the clues are provided by Ján Mišianik’s reports in the journal Kultúrny život and the supplementary material is a transla- tion of Schiller’s ballad »Der Handschuh«. Socio-historic approach with focus on formation of Slovak language prior to the formation of the First Czechoslovak Republic and on idiolect of the transla- tor also apparent in his original works was chosen. Supplementa- ry texts suggest the translation was characterized by adaptation, even camouflage, and that mainly Central Slovak vernacular from before either Štúr’s codification (1843) or the Hodža-Hattala re- form (1851) was used.
Kľúčové slová: Ex-ante translation criticism, supplementary text, socio-historic method, language development, poetic idiolect, adaptation, ca- mouflage
str./pp. 31 - 48

ПИСАТЕЛЬ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПЕРЕВОДЧИК (Творческий портрет Эвы Малити Франёвой)

Autor: Larisa Sugay
Abstrakt: Štúdia je venovaná mnohostrannej tvorivej činnosti slovenskej spi- sovateľky, literárnej historičky Evy Maliti Fraňovej, uznávanej pre- kladateľky z ruského i osetského jazyka a teoretičky prekladu. V štúdii nachádzame charakteristiku pôvodného prozaického a dra- matického diela Maliti Fraňovej, ktoré bolo preložené do mnohých jazykov sveta, interpretuje tiež jej preklady do slovenčiny, napr. Nartský epos, rozprávky národov severného Kaukazu a diela rus- kej literatúry. Autorka zameriava pozornosť aj na literárne a tran- slatologické štúdie Maliti Fraňovej, ktoré sú venované ruskému symbolizmu, jej prekladom dramatických diel symbolistov, ako aj pretlmočeniu románov Andreja Belého do slovenského jazyka.
Kľúčové slová: Eva Maliti Fraňová, osetská kultúra, Nartský epos, preklad umeleckej literatúry, ruský symbolizmus, Andrej Belyj, kritika prekladu, Petrohrad, Strieborný holub, slovenská postmo- derná próza, štýl autora, symbolika Belého prózy, báje
str./pp. 49 - 72

QUESTION FOR AN UNKNOWN PROOFREADER: CULTURAL MISTRANSLATIONS IN THE NOVEL JEDEN DEŇ

Autor: Jonathan Gresty
Abstrakt: Článok sa zaoberá nesprávne preloženými kultúrnymi špeci- fickými prvkami v slovenskom preklade románu Davida Nicholl- sa Jeden deň. V uvedených príkladoch sa zdôrazňuje rola redaktora, ktorý by mal poznať jazyk originálu, aby sa podobné nedostatky minimalizovali. Hlavným cieľom článku je teda zdôrazniť význam redakčného procesu a jeho dopad na kvalitu prekladu. Článok sa preto zaoberá aj štúdiom translatológie na Slovensku a jeho pre- pojení s praxou v odbore umeleckého prekladu. Autor článku sa odvoláva aj na vlastné prekladateľské a redaktorské skúsenos- ti v oblasti umeleckého prekladu a podáva praktické návrhy na zlepšenie kvality cieľového textu.
Kľúčové slová: kultúrne špecifické prvky, umelecký preklad, chy- by v preklade, redakcia
str./pp. 73 - 84

KRITIKA PREKLADU FILMOVÝCH TITULKOV LEGO BATMAN VO FILME

Autor: Michal Zervan
Abstrakt: The aim of this work is translation criticism of subtitles for the animated film The Lego Batman Movie. The criticism is based on the FAR model by Jan Pedersen while taking into account the spe- cifics of the genre and of the film itself. The criticism focuses on the linguistic specifics of the original film while also paying extra attention to spatial and temporal constraints of subtitles. The cri- tique shows that, for the most part, the translation did preserve the specifics of the original work, but the reception of the translation is worsened by mistakes in readability of subtitles. The criticism suggests that the translation would greatly benefit from having a better quality control as most of the mistakes are likely caused by the translator’s carelessness.
Kľúčové slová: kritika prekladu, titulky, animovaný film, model FAR, recepcia titulkov
str./pp. 85 - 103